Dette mener de om ny rammeplan

Da den sittende regjeringen tok over i 2013 var ny rammeplan nesten ferdig. I prosessen hadde tre forslag vært lagt frem og diskutert i offentligheten. Arbeidet ble imidlertid stoppet, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) iverksatte etter hvert et nytt arbeid med ny rammeplan. Denne uka nådde dette arbeidet et viktig milepæl når Kunnskapsdepartementet publiserte høringsutkastet til ny rammeplan. Frem til 20.januar 2017 ønsker departementet innspill på om den nye planen vil være et tydeligere styringsdokument, et velegnet arbeidsdokument i barnehagen, docom det ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat, og hvilke deler som eventuelt bør utdypes.

Endringene
Planen skal etter planen tre i kraft ute i barnehagene høsten 2017. I følge KD kan endringene i rammeplanen oppsummeres i tre hovedpunkter. For det første er forskriften blitt mye kortere. Det har vært mulig ved å ta vekk tekst som ikke omhandler konkrete plikter barnehagen har. Den andre endringen er oppbygningen som er omarbeidet fra tre deler til 8 kapitler. KD peker spesielt på kapittel 6 som tydelig beskriver rollene i barnehageorganisasjonen. Ordet tydelig er også stikkordet i den tredje endringen. I følge KD er tydeligere føringer og krav gjennomgående i hele den nye rammeplanen i forhold til 2006-utgaven.

Diskusjonene
Mange har allerede reagert og startet diskusjoner rundt den nye planen. Nina Bølgan var raskt ute og kommenterte at den nye planen ser ut til å stille mye strengere krav til det digitale innholdet i barnehagen. Under overskriften “Fra BØR til SKAL” understreker hun at endringen er på høy tid. Samme tema kommenteres av Kristin Holte Haug som er spesielt fornøyd med at utøvelse av digital dømmekraft er tydeliggjort, og hun mener at rammeplanens økte krav må få konsekvens for barnehagelærerutdanningen. Betydningen for barnehagelærerutdanningen kommenteres også fra Senter for IKT i utdanningen.

Fra Fagforbundet har det foreløpig bare kommet generelle kommentarer om at de ønsker flere voksne i barnehagen og at regjeringen skal jobbe med en helhetlig barnehagepolitikk. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er positivt innstilt og kommenterer er en god balanse mellom omsorg, lek, danning og læring i forslaget. Dessuten fremhever han at hverken barnehagelærerne eller Stortinget har ønsket en rammeplan med kompetansemål for det enkelte barnet, og høringsforslaget legger ikke opp til dette. Hvordan den nye rammeplanen kan komme til å beskrive ansvaret de ulike rollene som eier, styrer og pedagogisk leder trekker Handal frem som det mest negative ved forslaget. Han får støtte fra Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, Solveig Østrem, som mener rammeplanen må tydeliggjøres i at det er styrer som har det pedagogiske ansvaret – ikke eier. Hun frykter også tekstendringer i den nye planen reduserer pedagogenes metodefrihet. Både rollefordelingen og progresjon i det pedagogiske arbeidet er noe av det eier og daglig leder i Læringsverkstedet, Hans Jacob Sundby er godt fornøyd med. Organisasjonen som representerer de fleste barnehageeierne i Norge, nemlig KS, har vært med på arbeidet med ny rammeplan ved å ha plass i referansegruppen. KS uttaler at de har vært opptatt av at den nye rammeplanen bør være tydeligere og at den må fungere bedre som styringsverktøy.

På Facebook er mye av diskusjonen samlet på den lukkede gruppen “Barnehageopprør 2016” som ut fra navnet ikke nødvendigvis er enig med de vurderingene myndighetene gjør. Det diskuteres barnehagelærerens rolle og metodefrihet, lekens plass i forslaget, om det digitale i det hele tatt bør ha plass i barnehagen og begrepsbruk i forslaget.

Din stemme
I og med at rammeplanen er ment å tre i kraft høsten 2017 er tiden knapp, og Kunnskapsdepartementet oppfordrer derfor til å sende inn forslag til endringer så tidlig som mulig – og før fristen 20.januar 2017. Høringssvarene sendes inn via regjeringens svar-portal
, men er du ikke helt klar ennå kan det være en ide å delta på en av høringskonferansene arrangert av Fylkesmannen i ditt fylke. En oversikt over konferanser er lagt ut på PBL sine nettsider.

Paal Christian Bjønnes

About Paal Christian Bjønnes

Styrer i Betel barnehage i Klæbu. Master i førskolepedagogikk fra DMMH/NTNU.

Gi din kommentar